wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
PolskiAngielski

Kategorie

Kontakt

 • " Opaska na rękę " Helena Korczak
  Paprociowa 4/1 05-500 Piaseczno
  NIP: 123-008-83-12
 • E-mail:sklep@opaskanareke.pl
 • Telefon510-775-084
 • Godziny działania sklepucodziennie 8.00 - 18.00, w soboty 8.00 - 14.00

Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym   www.opaskanareke.pl  ( zwany dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez  "Opaska na rękę" Helena Korczak, wpisaną do  CIDG  przez Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie pod numerem  NIP:123 008 83 12, Regon nr: 015 031 641, adres korespondencyjny:Paprociowa 4/1, 05-500 Piaseczno, adres poczty elektronicznej:  sklep@opaskanareke.pl, numer telefonu: 510 775 084 ( opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 2. Definicje:
  1. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.opaskanareke.pl jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów, lub świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów;
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);
  3. USŁUGODAWCA – Opaska na rękę Helena Korczak
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
  5. SPRZEDAWCA - Helena Korczak
  6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nabywająca Produkt, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową; w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  7. KUPUJĄCY - USŁUGOBIORCA , który zawarł Umowę Sprzedaży;
  8. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
  9. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
  10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;
  11. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
  12. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym;
  13. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  14. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA - wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedawce na adres poczty elektronicznej wskazany przez kupującego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;
  15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  16. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 827) oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  17. POLITYKA PRYWATNOŚCI  - Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Przekazywane nam dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia i przetwarzane są zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych"  z dnia 29.08.1997r.
§2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1. prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  3. przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 18.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. Okresowa konserwacja Sklepu Internetowego odbywa się jeden (1) raz na miesiąc i nie będzie trwała dłużej niż czterdzieści osiem (48) godzin.
 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
  1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.
  2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia (formuła „Gość”) ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą złożenia Zamówienia.
  4. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera, Google Chrome, Safari,
   3. minimalna rozdzielczość monitora: 1280 x 800,
   4. włączona obsługa JAVASCRIPT,
   5. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.
§4 Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
  1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego: http://opaskanareke.pl/registration,
  2. niezbędne jest podanie następujących danych: login, hasło, imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, dane do wysyłki jeżeli są inne niż adres zamieszkania lub prowadzenia działalności,
  3. następnie należy zaakceptować Regulamin-akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu),
  4. następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj”, po czym Usługobiorca zostaje poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że na podany adres e-mail otrzyma link do procesu weryfikującego żądanie utworzenia Konta. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.
 2. Procedura złożenia zamówienia:
  1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na zdjęcie Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego albo na pole „Szczegóły” przy zdjęciu danego Produktu, który ma być przedmiotem Zamówienia, na tym etapie Klient ma możliwość również kliknięcia pola „Dodaj do koszyka” przy zdjęciu danego Produktu, który ma być przedmiotem Zamówienia. Po kliknięciu Produkt znajduje się od razu w tzw. koszyku,
  2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz dostępność. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”,
  3. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. Koszyk,
  4. Klient ma możliwość na tym etapie modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów), także dodanie nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”,
  5. następnie należy kliknąć pole „Finalizuj zamówienie”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której należy wybrać sposób dostawy Produktu oraz określić sposób płatności, po dokonaniu tych czynności należy kliknąć pole „Dalej”,
  6. następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego z podsumowaniem Zamówienia oraz dodatkowo podzielonej na dwie sekcje – dla Usługobiorców posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają.
 3. W części dotyczącej podsumowania Zamówienia znajduje się:
  1. określenie przedmiotu Zamówienia tj. Produktu,
  2. jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują,
  3. wybrany sposób dostawy i płatności.
  4. Klient, który posiada Konto podaje swój login i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”.
  5. Złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie,
  6. Na powyższej stronie znajduje się również ponowne podsumowanie złożonego Zamówienia, tj. dane Klienta i dane do wysyłki; określenie przedmiotu Zamówienia; jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują; wybrany sposób dostawy i płatności.
  7. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter:
   1. W celu Zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w lewym bocznym panelu w sekcji zatytułowanej „newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.
   2. Następnie należy kliknąć pole „Zapis”, po czym Usługobiorca otrzyma na podany adres e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania adresu mailowego do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.
§5 Warunki zawierania umowy sprzedaży
 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podane jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. W trakcie złożenia zamówienia, klient poinformowany jest o cenie łącznej, która zawiera cenę produktu wraz z kosztami transportu.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień należy:
  1. złożenie przez Klienta Zamówienia,
  2. po złożeniu Zamówienia , Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie zmianą statusu zamówienia , co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail zatytułowanej „Zamówienie przyjęte”, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia a także link do niniejszego Regulaminu,
  3. „Potwierdzenie zamówienia”, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
 5. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godz. 10:00 do godz. 18:00 pod numerem Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email:
  1. zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy sklep@opaskanareke.pl
  2. Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy, kolor, czcionkę,symbol,oraz cenę (Zamówienie),
  3. z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Klient zostaje poinformowany o łącznej cenie produktu zawierającej koszty transportu do Klienta.
 6. Każda umowa sprzedaży jest potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.
 7. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta) w przypadku urlopu lub awarii sprzętu potrzebnego do wykonania produktu.
 8. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. W trakcie finalizacji Zamówienia, jest możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych , ponieważ Klient ma możliwość usunięcia wybranych Produktów za pomocą przycisku „Usuń” przy danej pozycji w koszyku, a także wybrania innych Produktów i dodania ich do koszyka. Klient ma również możliwość zmiany sposoby płatności, dostawy i danych do wysyłki po kliknięciu pola „Finalizuj zamówienie” - dalej należy postępować tak jak przy składaniu Zamówienia.
  2. Weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@opaskanareke.pl.lub też telefonicznie pod numerem telefonu 510 775 084
  3. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W przypadku wykrycia lub chęci skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany Zamówienia w ciągu 12 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: sklep@opaskanareke.pl z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem telefonu 510 775 084 Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca (Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.
§6 Informacje dotyczące towaru
 1. Kolory opasek na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistego z uwagi na kalibrację monitora
 2. Przed dokonaniem zakupu należy zmierzyć  obwód dłoni w nadgarstku i  dopasować  rozmiar opaski.
 3. Opaski są bardzo rozciągliwe -osoba nosząca rozmiar M jest w stanie  włożyć opaskę w rozmiarze S
 4. Rozmiar podany na stronie dotyczy opaski nierozciągniętej
 5. Dobrze dobrana opaska po włożeniu na nadgarstek powinna mieć około 1 cm luzu.
 6. Kupujący ma możliwość zamówienia opaski z tłoczeniem jednostronnym , dwustronnym oraz bez tłoczenia
 7. Tłoczenie opaski odbywa się tylko po zewnętrznej stronie opaski  ale od strony wewnętrznej dłoni i zewnętrznej ( paznokcie) dzięki czemu napis cały czas jest widoczny.
 8. Opaski eventowe zwane dwukolorowymi mają trwałość ok. 3 tygodni po tym czasie zależnie od użytkowania może ścierać się farba.
 9. Opaski jednokolorowe są trwale nie tracą koloru mogą pęknąć jedynie gdy zostaną niewłaściwie rozciągnięte.
§7 Realizacja zamówień
 1. Z uwagi na indywidualny charakter towaru opaski są wykonywane max. do 2 dni roboczych następnie niezwłocznie wysyłane.
 2. Wyjątkiem dłuższego czasu oczekiwania na wysyłkę jest urlop sprzedającego oraz  sytuacje wyjątkowe takie jak awaria sprzętu oraz czynniki środowiskowe( brak prądu)
 3. Rozpoczynamy tworzenie opaski po opłaceniu należności oraz  przesłaniu przez klienta wszystkich danych dotyczących zlecenia Czyli: KOLOR OPASKI-ROZMIAR OPASKI- TEKST NA OPASKĘ-CZCIONKĘ - SYMBOL
 4. Informacje dotyczące napisów na opasce są kopiowane  do pliku roboczego, na potrzeby lepszej widoczności napisów tekst jest rozciągany tak aby był jak najbardziej czytelny.
 5. Ilość znaków na opasce uzależniona jest od charakteru czcionki i rozmiaru opaski
  L -29
  M-25
  S-20
   
 6. Podana liczba znaków łącznie ze spacją jest orientacyjna, ostateczną informację odsyłamy po przeanalizowaniu tekstu podesłanego przez klienta indywidualnie.
 7. Symbole  zajmują około 3 miejsca i mogą nieznacznie różnić się od tych we wzorniku.
 8. W przypadku podejrzenia, że tłoczona  treść może być prawnie chroniona Sprzedawca może uzależnić jej wykonanie od przedstawienia przez Kupującego prawa do tej treści.
 9. Nie wykonujemy na opaskach treści oraz symboli satanistycznych
 10. Realizujemy zamówienia  hurtowe od 20 sztuk - prosimy o zapytania mailowe o cenę i dostępność towaru.
 11. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli poprzez wykonanie jego zlecenia zostały naruszone prawa osób trzecich.
 12. Kupujący zwalnia firmę Opaska na Rękę ze wszystkich roszczeń osób trzecich z powodu naruszenia takiego prawa.
 13. Kupujący zapoznał się przed zakupem z warunkami transakcji z opisów kupowanego produktu a w szczególności:
  - możliwościami produkcyjnymi firmy
  - opcjami płatności i terminem realizacji
  - warunkami dostawy
  - towar personalizowany - opaski z własnym napisem na indywidualne zamówienie realizujemy wyłącznie za przedpłatą na konto.
  - opaski personalizowane: napisy tłoczone są na zewnątrz opaski 
§8 Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  1. Zgodnie z ustawą o ochronie praw konsumentów klient ma prawo do rezygnacji z zakupionego towaru bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie naszej firmy oraz odesłanie towaru bez jakichkolwiek uszkodzeń lub oznak użytkowania dotyczy tylko opasek bez napisu.
  2. Zwrot towaru w rozumieniu ustawy (Dz. U. Nr 22, poz. 271) z dnia 02.03.2000 r. nie dotyczy towaru personalizowanego ( grawerowanie  wskazane przez klienta) oraz wykonywanego na indywidualne zamówienie Kupującego.
 2. Wszelkie zmiany w zamówieniach są możliwe do chwili zapłacenia za towar, informacje dotyczące zmian prosimy przesyłać mailem.
 3. Opaski są objęte okresem reklamacyjnym do 3 miesięcy od dnia nadania towaru.
§9 Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Postępowanie z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową:
 2. Reklamacji nie podlega uszkodzenie mechaniczne związane z niewłaściwym użytkowaniem towaru.
 3. Reklamacji nie podlegają kolory opasek, błąd w tekście podany przez klienta w zamówieniu, niewłaściwe dobranie rozmiaru opaski przez klienta.
 4. Reklamacja trwałość opasek Dwukolorowych wynosi do 1 miesiąca od daty wysłania towaru.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni  na podstawie przesłanego maila oraz zdjęcia otrzymanego produktu lub na prośbę Sprzedawcy uszkodzonego towaru
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia ze strony kuriera,  InPostu oraz Poczty Polskiej.
 7. Sprzedający nie odpowiada za zagubione listy, w przypadku listów poleconych na życzenie klienta sprzedający podaje numer listu pomagający w zlokalizowaniu listu, w przypadku InPostu  sprzedający ma wgląd co do miejsca znajdowania się przesyłki i udostępnia tę wiedzę na życzenie klienta.
 8. Nieodebranie przesyłki pobraniowej nie jest traktowana jako zwrot,  niewywiązanie się z transakcji handlowej i narażenie firmy na dodatkowe opłaty skutkuje wszczęciem przeprowadzenia procedury upomnienia i naliczenia ustawowych odsetek.
 9. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.
 10. Opaski jednokolorowe są objęte okresem reklamacyjnym do 3 miesięcy od dnia nadania towaru.
 11. Wszelkie zmiany w zamówieniach są możliwe do chwili zapłacenia za towar, informacje dotyczące zmian prosimy przesyłać mailem.
 12. Nieuzasadnione reklamacje oraz uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania towaru nie będą rozpatrywane. 
  Reklamacji nie podlega: - kolor opaski - rzeczywisty kolor opaski może różnić się od wyświetlanego na monitorze
  - rozmiar (wymiary podane w opisach aukcji)
  - napis podany przez klienta z błędami - napisy klientów nie są korygowane
  - kolor czcionki napisu (opis przy produkcie)
  - trwałość farby i napisu na opaskach eventowych - model DUO. Trwałość farby i napisu ok 2-3 tyg. jest uzależniona od warunków użytkowania
  - opaski nie pękają samoisnie,
 13. Opaski nie ulegają uszkodzeniu od ciągłego wkładania z zdjemowania ich ręki, ich uszkodzenia wynikają jedynie z nadmiernego rozciągania -takie opaski nie podlegają zwrodowi.
§10 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Opisy Produktów i ich zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu internetowego pochodzą z bazy danych stanowiącej własność  Opaska na rękę Helena Korczak , bądź firm powiązanych umowami współpracy z Opaska na rękę Helena Korczak . Zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Fakturę VAT wysyłamy na  życzenie Klienta (informację należy podać przy składaniu zamówienia).

Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu